TÜZÜK

Dört Eylül Belediye Spor Kulübü Tüzüğü

DÖRT EYLÜL SİVAS BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 

TÜZÜĞÜ

B İ R İ N C İ    K I S I M

GENEL HÜKÜMLER 

Kulübün Adı, Merkezi, Faaliyetleri, Renkleri ve Arması

Kulübün Adı ve Merkezi

Madde 1 : Kulübün adı “Dört Eylül Sivas Belediye Spor Kulübü Derneği”dir. Merkezi Sivas olup, bu tüzükte “Kulüp” olarak anılacaktır.

Kulübün Amacı ve Faaliyetleri 

 

Madde 2 : Kulübün amacı ; Atatürk’ün gösterdiği hedef ve ilkeler doğrultusunda ; çağdaş yaşama uygun olarak, üyelerin ve sporcuların beden ve ruh sağlığını geliştirecek olanaklar hazırlamak ve onların fizik ve moral eğitimleri ile ilgilenmek, onları Kulübün tesis ve faaliyetlerinden yararlandırmaktır.

Sporun hedefinin bireyler arasında dostluk, barış, sevgi ve kardeşliği geliştirmek olduğu bilinciyle; sporun ulusal düzeyde gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, sporcu sağlığı ve eğitimi için altyapı tesislerini yaparak Kulübün sporcularını eğitmek ve onlara daha çağdaş koşullar ve olanaklar sağlamak için altyapı, tesis ve sosyal tesisler oluşturmak, onlardaki sportmenlik anlayışının devamını sağlamak, yurtiçinde ve yurtdışında profesyonel ve amatör spor branşlarında müsabakalara katılmaktır.

Kulüp ayrıca; ulusal eğitimimize katkıda bulunmak amacıyla, Kulübün kurduğu veya kuracağı vakıflar eliyle, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre yüksek öğretim ve orta öğretime dayalı eğitim ve öğretim kurumlarının kurulmasına öncülük eder, yardımcı olur.

 Kulüp amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı

a)      Taşınmaz mal edinerek veya kiralayarak veya intifa hakkına sahip olarak ; spor tesisleri, tesisler ve sosyal tesisler kurar ve işletir.

b)     Sportif ve sosyal nitelikte, eğitici ve eğlendirici faaliyetlerde bulunur.

c)      Kulüp; yurtiçi ve yurtdışında amatör ve profesyonel spor müsabakalarına katılır, çeşitli spor dallarında yarışmalar düzenler ve bu faaliyetlerini gerçekleştirmek için profesyonel ve amatör spor şubeleri kurar,

d)     Kulüp; amacını gerçekleştirmeye yönelik uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilikler açabilir.

e)      Kulüp; amacını gerçekleştirmek için şirketler veya ticaret unvanı Kulüp adını taşıyacak şekilde ticari işletmeler veya vakıflar kurar veya kurulmuş şirket, ticari işletme veya vakıflara katılabilir. Mevzuatın öngördüğü esas ve usuller dahilinde yurtiçinden veya yurtdışından yardım ve bağış kabul edebilir. 

f)       Kulüp, kurduğu veya katıldığı şirketlerin hisselerini, bu şirketler eliyle, yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dahilinde halka arz suretiyle Borsa’da değerlendirebilir.  

g)      Kanun ve mevzuatın spor kulüplerine izin verdiği tüm konularda faaliyette bulunabilir.

Kulübün Renkleri ve Arması 

Madde 3 : Dört Eylül Sivas Belediye Spor Kulübü Derneği’nin Arması, ……………………………………(misal yuvarlak beyaz çerçeve içinde kırmızı zemin üzerine özel şekilde çizilmiş bir resimden) ve ……………………………….. renklerin ortasındaki yeşil meşe dalından oluşur.

Beyaz çerçeve içinde kulübün ismi ile kuruluş tarihi yazılıdır. Bu armadaki beyaz ; temizlik ve açık yüreklilik ifadesidir. Kırmızı ile beyaz ise ; ulusal renklerimizi oluşturur. Kırmızı ve beyazdan oluşan bu fon, aynı zamanda sevgiyi ifade eder.

  

İ K İ N C İ    K I S I M

 

ÜYELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM

Üye – Üyelik Şartları – Üyelik Başvurusu

Üye 

 Madde 4 : Üye ; tüzükte öngörülen şekil ve koşulları yerine getirmek suretiyle Dört Eylül Sivas Belediye Spor Kulübü Derneği üyesi sıfatını kazanan kimsedir.

 Üyelik Şartları

 Madde 5 : Onsekiz yaşını bitirmiş, fiil ehliyetine sahip bulunan ve tüzükte öngörülen amaca katkıda bulunabilecek yetenek ve niteliklere sahip kulübün ruh ve sevgisi ile dolu olan her gerçek kişi, Kulübe üye olabilir.

 Ancak ; Dört eylül belediyespor resmi internet sitesi www.dorteylulbelediyespor.com tarafından yayınlanmıştır…

 a)      Kötü şöhret sahibi olanlar ;

b)     Cezaları tecil edilmiş veya affa uğramış olsalar bile, yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hapis cezası ile mahkum olanlar ;  

c)      Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılmış olanlar, Kulüp üyeliğinden istifa ederek ayrılanlar ve Disiplin Kurulu tarafından haklarında kesin ihraç kararı verilmiş olanlar ; 

d)     Türkiye’de oturma hakkına sahip olmayan yabancılar ;

e)      Niteliği ne olursa olsun Kulübe borçlu olanlar ;

f)       Yasalarda derneklere üye olmaları yasaklanmış olanlar ; 

g)      Türü, niteliği ve kapsamı yönünden, Kulübün faaliyet alanına giren konularda faaliyet gösteren başka bir spor kulübüne üye olanlar,

Üyelik Sıfatının Kazanılması 

 Madde 6 : Tüzükte öngörülen asli ve şekli koşulların oluşması halinde, üyeliğe Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Üyeliğine karar verilen kimseye, bu karar ile birlikte giriş ücretini ve üye olduğu yıla ait yıllık aidatını otuz gün içinde ödemesi bildirilir. Bu süre içinde gereken ödemenin tamamı Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek şekilde yapılmadığı takdirde, üyelik başvurusunun kabulüne ilişkin karar, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden kalkar. Üyelik kabulünün kendiliğinden kalkması durumunda, üye olmak amacıyla yapılan başvuru yapılmamış sayılır.

Süresi içinde giriş ücretini ve yıllık aidatını tam olarak ödeyen üyenin dosyası üye kütüğüne kaydedelir. Kütüğe kaydedilen üye, üyeliğe kabul tarihinden üyelik haklarını kullanır.

Giriş Ücreti ve Yıllık Aidat

Madde 7 : Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak  …………. TL, aylık olarak ta …………..TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye YÖNETİM  kurul yetkilidir.
2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
7-Diğer gelirler.        
 

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM

 Üyenin Hak ve Görevleri

Üyelik Sıfatının Sona Ermesi

 Üyenin Hak ve Görevleri

 Madde 8 : Kulübün üyeleri eşit haklara sahiptir. Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olan her üye, tüzükte öngörülen şekil ve koşullar içinde seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Bir üye, Genel Kurul’ca seçimi yapılan Kulüp organlarından sadece birisinde görev alabilir.

 Ayrıca her üye :

 a)     Kulüp düzenine uymak ve Kulübe sadakat göstermekle,

 b)     Üyelik sıfatından doğan görevlerini tüzük hükümleri çerçevesinde tam olarak yerine getirmekle,

 c)      Kulübün sportif ve sosyal bütün faaliyet alanlarında, amacın gerçekleşmesi için gereken katkıda bulunmakla,

 d)     Yükümlülük ve görevin yerine getirilmesinde, hakların kullanılması ve borçların ifasında iyi niyet kurallarına uygun hareket etmekle,

 e)      Tüzük ve Yönetmelik hükümleri ile Kulüp organlarının aldığı kararlara uymakla,

 f)       Kulübün yetkili organları tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermekle, yükümlüdür.

 Türü, niteliği ve kapsamı itibariyle, Kulübün sportif konularının alanı içinde çalışma yapan diğer bir spor kulübünde, (seçimle gelinen görevler hariç) sportif veya idari bir görev almak isteyen üye, Yönetim Kurulu’ndan yazılı izin almak zorundadır. Yönetim Kurulu’nca verilen bu izinlerin süresi ve koşulları belirlenir. Bu şekilde verilen izinler geri alınamaz. Ancak bu gibi görevleri kabul edenler, Kulüpte seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar.

 Üyeliğin Sona Ermesi

 Madde 9 : Kulüp üyeliği ; kendiliğinden, kulüpten çıkma, çıkarılma ve kesin ihraç hallerinde sona erer.

 a)      Kendiliğinden sona erme ; Kanunda veya tüzükte aranılan niteliklerin sonradan kaybedilmesi halinde, üyelik kendiliğinden sona erer. Üyeliği kendiliğinden sona eren kişiye durumu yönetim kurulu tarafından bir yazı ile bildirilir.

 b)     Üyelikten çıkma ; her üye, Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmek ve Kulübe borcu varsa ödemek koşuluyla üyelikten çıkabilir.

 c)      Üyelikten çıkarılma ; Üye olabilme şartlarını kaybedenler

 d)     Üyelikten ihraç ; Tüzük hükümlerine göre Kulüpten kesin ihracı gerektiren bir suç işleyenler, Disiplin Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

 Üyelikten çıkarılan veya ihracı kesinleşen kişinin kaydı üye kütüğünden silinir. Kaydı silinen kişi hiçbir şekilde Kulübe üye olamaz ve Kulübün tesis ve faaliyetlerinden istifade edemez. Her ne sebeple olursa olsun, üyeliği sona eren kişi, Kulüp mal varlığı üzerinde herhangi bir hak iddia edemez. Üyenin sahip olduğu haklar, vefat ile sona erer.   

 

Ü Ç Ü N C Ü   K I S I M 

KULÜBÜN ORGANLARI

Görev ve Yetkileri – Seçim İşleri

Kulübün Organları :

Madde 10 : Dört Eylül Sivas Belediyle Spor Kulübü’nün organları şunlardır :

a)      Genel Kurul

b)     Yönetim Kurulu

c)      Denetim Kurulu

d)     Disiplin Kurulu

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Kurul ve Oluşumu 

Madde 11 : Genel Kurul ; Kulübün en yetkili organı olup, Kulüp üyelerinden oluşur. Ancak ;

a)      Niteliği ne olursa olsun Kulübe borcu olanlar,

b)     Her ne nam altında olursa olsun, hizmet akdi karşılığı Kulüpten veya Kulübün ortağı olduğu şirketlerden ücret alanlar,

c)      Yönetim Kurulu’nun izni ile başka bir spor kulübünde teknik veya idari görev almış olanlar,

d)     Haklarında tedbir kararı verilmiş olanlar ile geçici ihraç cezası süresini tamamlamamış olanlar,

Genel Kurul toplantılarına katılamazlar.

Görev ve Yetkileri 

Madde 12 : Genel Kurul, Kulübün en yüksek karar organı sıfatıyla aşağıda yazılı hususları görüşür ve karara bağlar.

a)      Kulüp Başkanı ile Kulübün diğer organlarını seçmek,

b)     Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Yüksek Divan Genel Kurulu’nun raporlarını görüşmek,

c)      Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçeyi veya ek bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek,

d)     Kulüp için taşınmaz malların satın alınmasına ve/veya mevcut taşınmaz malların satılmasına veya Kulübün sahibi olduğu taşınmaz mallar üzerine ipotek veya ayni hak tesisi hususlarında Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

e)      Kulübün, yurtiçinde veya yurtdışında kurulmuş veya kurulacak spor kulüpleri arası birlik ve federasyonlara katılmasına veya ayrılmasına veya uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunulması gibi hususlarda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

f)       Şirketleşmeye, ticari şirketler, ticari işletmeler veya vakıflar kurmaya veya kurulmuş ticari şirketlere, ticari işletmelere  veya vakıflara katılmaya ve bunlardan ayrılmaya karar vermek, 

g)      Kulübün kurduğu veya kuracağı vakıflar eliyle yüksek öğretim ve orta öğretime dayalı eğitim ve öğretim kurumlarının kurulması ile kuruluş esas ve usullerinin tespiti hususlarında yönetim kuruluna yetki vermek,

i)    Yönetim Kurulunun talebi halinde, kulübün kurduğu veya ortak olduğu şirketlere ait hisselerin, yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dahilinde, halka arz suretiyle Borsa’da değerlendirme kararı almak, 

j)    Disiplin Kurulu tarafından verilen kesin ihraç kararlarına karşı yapılmış olan itirazları müzakere ederek, verilen kararı kabul veya bir kere daha görüşülmek üzere dosyanın Disiplin Kurulu’na iadesine karar vermek,  

k)     Kulüp hizmetleri için Yönetim Kurulu tarafından yurtiçinde veya yurtdışında görevlendirilecek kişilere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını tesbit etmek.

l)        Kulüp tüzüğünü değiştirmek,

m)  Kulübün feshine karar vermek.

Genel Kurul Toplantıları 

Madde 13 : Genel Kurul, Kulüp merkezinin bulunduğu yerde veya Sivas İli Belediye hudutları dahilinde ;   

a)      Mali, idari ve sportif konuların görüşülüp karara bağlanması amacıyla her yıl Mayıs ayında olağan;  

b)     Yönetim veya Denetim Kurullarının veya Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip üyelerin beşte birinin yazılı talebi ile Yönetim Kurulu’nun yapacağı çağrı üzerine olağanüstü toplanır.

Olağanüstü toplantı talebinde bulunan üyelerin kimliği ve genel kurula katılma haklarının olup olmadığı Sicil Kurulu’nca incelenir. Çağrı talebinde bulunan üyelerin imzalarının noterden tasdikli olması şarttır. Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, sadece toplantıyı gerektiren konu veya konular görüşülür.

Olağan Genel Kurul toplantılarında, Kulüp Başkanı ile Kulüp Organlarının seçimi üç yılda bir ayında; mali-idari ve sportif konuların müzakeresi ve ibrası ile ilgili Genel Kurul toplantıları ise her yıl yapılır.

Ancak, Olağan Genel Kurul toplantısına üç ay veya daha az bir zaman kala her ne sebeple olursa olsun Kulüp Başkanlığı’nın boşalması veya Yönetim Kurulu’nun üye sayısı, yedek üyelerin de kurula davetine rağmen salt çoğunluğun altına düşmesi halinde, toplanacak ilk Olağan Genel Kurul’da Kulüp Başkanı veya yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçilir. İstifa etmemiş üyeler seçime kadar görevlerine devam ederler. Bu durumda seçilecek yeni Başkan veya Yönetim Kurulu’nun görev süreleri, olağan seçim Genel Kurul toplantısına kadardır.

Yönetim Kurulu’nun istifalar nedeniyle salt çoğunluğun altına düşmesi veya başkanlığın boşalması, olağan genel kurul toplantısına üç aydan fazla bir süre kala olmuş ise; Genel Kurul, bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

Çağrı Usulü 

Madde 14 : Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek, veya yazılı yada elektronik posta, sms ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Gündem

Madde 15 : Genel Kurul gündemi Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Genel Kurul toplantılarında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur. Gündeme madde ilave edilmesi teklifinde bulunanların yoklama sırasında mutlaka Genel Kurul salonunda bulunmaları şarttır. 

Başkan ve Kulüp organlarının seçiminin yapılacağı Olağan Genel Kurul’un gündeminde ; faaliyet ve denetim raporlarının okunması, görüşülmesi ve ibra maddelerinin bulunması şarttır.

Seçimlerin yapılacağı toplantı gününden önce yapılan Genel Kurul toplantısında, Kulüp Başkan adayları veya diledikleri takdirde birer sözcüleri söz alarak konuşabilirler. Konuşmalar, program açıklaması ile sınırlıdır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında gündeme madde ilave edilemez.

Gizli Toplantı 

Madde 16 : Gerekli görülen hallerde, Genel Kurul tarafından toplantının gizli yapılmasına karar verilebilir.

Yönetim Kurulu ve diğer kurulların veya toplantıya katılmış olan üyelerin yüzde beşinin talebi üzerine teklif, müzakere açılmadan oya konulur.

Genel Kurulun gizli toplantısında, Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin dışında kalanlar salondan çıkartılır.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 17 : Tüzükte ayrıca toplantı yeter sayısı belirtilmemiş olan hallerde Genel Kurul, toplantıya katılma hakkı olan üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz. 

Genel Kurul’da kararlar, tüzükte karar yeter sayısı ayrıca belirtilmemiş olan hallerde, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. 

Genel Kurul Toplantılarının Yapılış Usulü 

Madde 18:Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 19Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.  Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kulüp Organlarının Seçimi

Adayların Bildirimi ve İlanı 

Madde 20 : Kulüp Başkanlığı ile Yönetim ve Denetim Organları ve Kulübün diğer organlarına aday olanlar ; hangi organa aday olduklarını en geç seçim toplantısının yapılacağı ikinci günü sabah saat 09:00’a kadar “Genel Kurul Başkanlık Divanı”na liste halinde veya tek tek bildirmek zorundadırlar. 

Genel Kurul Başkanı, verilecek bu aday müracaat listelerini veya aday müracaatlarını Kulüp mühürü ile onaylayıp imzaladıktan sonra ilgililerine bir alındı belgesi verir.

Bu süre içinde, toplu veya tek tek aday olduklarını Genel Kurul Başkanlık Divanı’na bildirmeyenler seçimlere katılamazlar.

Sandık Kurullarının Teşkili

Madde 21 : Sandık Kurulu ; bir başkan ile iki asıl ve iki yedek üyeden oluşur.

Sandık Kurullarının başkan ve üyeleri, Genel Kurul tarafından seçilir.

Başkan adayları, sandık başlarında Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerden birer gözlemci bulundurabilirler.   

Oyların Tasnif ve Sayımı, Sonuçların İlanı

Madde 22 : Oy verme sona erince sandık kurulu oy kullanan üye sayısını tutanakla tespit eder ve sandıklar açılarak sayım yapılır. Zarf adedi, giriş kartı adetinden fazla çıktığı takdirde, zarfların tümü yeniden sandığa konularak karıştırılır, giriş kartından fazla çıkan zarf adedi kadar zarf, sandıktan çekilerek imha edilir. 

Sayımın sonucu sandık kurulları tarafından bir tutanağa geçirilerek imzalanır ve her sandığa ait oy pusulaları ve zarfları ayrı ayrı torbalara konulup mühürlenerek Genel Kurul Başkanlık Divanı’na teslim edilir.

Seçim sonuçları, Genel Kurul Başkanı tarafından derhal açıklanır ve seçilenlere mazbataları en geç üç gün içinde Genel Kurul Başkanı tarafından verilir.

Oy verme yerinin, oy kullanmanın, oy sayım ve dökümünün ve seçimle ilgili diğer işlemlerin düzeni, Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından sağlanır ve yürütülür.

Seçim Sonuçlarına İtiraz 

Madde 23 : Aday olan her üye, kendisi ile ilgili olarak sayım ve seçim sonucuna, seçimi takip eden günün en geç mesai bitimine kadar Genel Kurul Başkanlığı’na yazılı olarak itirazda bulunabilir. Yapılan itiraz üzerine, bütün sandık kurulu başkanlarının iştiraki ile yeniden sayım ve döküm yapılır, bu sonuç kesindir. 

İdareye Bildirim 

Madde 24 : Genel Kurulca yapılan seçimi takip eden otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetim organları ile Kulübün diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları, Mülki İdare Amirliği’ne yazılı olarak bildirilir.

Kulübün organları ile yerleşim yerinde değişiklik olması veya temsilcilik açılması veya taşınmaz mal edinilmesi hallerinde, bu durum en geç otuz gün içinde Mülki İdare Amirliğine bildirilir.

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM

YÖNETİM KURULU

Oluşumu – Çalışma Yöntemi – Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulunun Oluşumu

Madde 25 : Yönetim Kurulu ; Kulüp üyeleri arasından, üç yıl için, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen bir başkan ile 8 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu üyeleri yapacakları ilk toplantıda ; bir Başkan Vekili, Genel Sekreter, Muhasip Üye, Sosyal İlişkilerden Sorumlu Üye ve Üyesi ile gerekli görülen faaliyetleri yürütecek üyeleri ve Kulüp sözcüsünü seçer.

Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde ve sayıda, “As Başkan”lık ihdas edebilir ve bu sıfatı üyelerden birine veya birkaçına kullandırabilir.

Asıl üyelerden boşalma olduğu takdirde, Yönetim Kurulu’nun yapacağı ilk toplantıda sırası ile yedek üyelerin göreve çağrılmaları zorunludur.

İstifaen ayrılan veya görev sürelerini tamamlayan Başkan veya Yönetim Kurulu üyeleri, görev sürelerinden sorumlu olup, Genel Kurula hesap vermekle yükümlüdürler. İbra edilmeden hiçbir göreve seçilemezler.

Yönetim Kurulunun Çalışma Yöntemi

Madde 26 : Yönetim Kurulu, Kulüp işlerinin ve işlemlerinin gerektirdiği hallerde ve en az 15 günde bir defa toplanır. Toplantı gündemi Genel Sekreter tarafından hazırlanır. Her üye dilediğinde gündeme madde ilave ettirebilir

Yönetim Kurulu’na Kulüp Başkanı, bulunmadığı takdirde Başkan Vekili başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Başkan dahil üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Alınan kararlar Genel Sekreter tarafından zapta geçirilerek karar defterine yazılır ve bir sonraki toplantıda okunarak imzalanır. Kararların uygulanması ile ilgili yazışmalar, Kulüp Başkanı veya Başkan Vekili ile birlikte Genel Sekreter tarafından imzalanır.

Başkan veya Yönetim Kurulu üyesi, Kulüp ile kendisi, eşi ve çocukları arasındaki hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunun görüşüleceği toplantıda bulunamaz ve alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.   

Yönetim Kurulu olağanüstü Genel Kurul kararı aldığı takdirde, seçim süreleri dolmadan da Yönetim Kurulu için seçim yapılabilir.

Mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmayan üye, Yönetim Kurulu’ndan istifa etmiş sayılır.

Yönetim Kurulunun Münfesih Sayılması 

Madde 27 : Her ne sebeple olursa olsun; Başkan dahil, Yönetim Kurulu üye sayısı, (yedek üyelerin de göreve getirilmesine rağmen) salt çoğunluğun altına düşmesi halinde, Yönetim Kurulu münfesih sayılır. İstifa etmemiş üyeler seçime kadar görevlerine devam ederler.

Bu durumda ;

a)      Yıllık olağan Genel Kurula üç ay veya daha az bir süre kalmış ise, seçimler bu olağan genel kurulda yapılır.

b)     Olağan Genel Kurula üç aydan fazla bir süre var ise, seçimler için Genel Kurul; mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Başkan veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Bu çağrının yapılamaması halinde, Kulüp üyelerinden birisi tarafından yetkili Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yapılacak başvuru üzerine, mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak Kulüp üyeleri arasından seçeceği 3 kişiyi 1 ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Madde 28 : Yönetim Kurulu, Kulübün karar ve yürütme organı olup, diğer organların ve yetkili ihtisas kurullarının görüşünü alarak, kulübün çalışma ve faaliyetlerini tüzük hükümlerine ve Genel Kurul kararına göre düzenler ve yürütür.

Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır :

a)      Kulübü temsil etmek veya gerektiğinde Yönetim Kurulu asıl üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, sözleşmeler imzalamak, Genel Kurul kararlarını yürütmek,

b)     Genel Kurulu toplantıya çağırmak, seçim dahil genel kurul gündemini hazırlamak, 

c)      Kulübün gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

d)     Genel Kurul tarafından verilecek yetki doğrultusunda, gerekli kararları alıp, uygulamaya geçmek, 

e)      Kulübün, sosyal ve sportif şubelerin kurulmasına karar vermek ve bu şubelerin faaliyetlerini yürütecek kimseleri seçmek, komiteleri kurmak, spor şubelerinin verimli çalışması için gerekli teknik adamları tayin etmek,

f)       Kulüp hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli idari, mali ve teknik personel kadrosunu, görevli üyenin önerileri de dikkate alınarak yönetmelik hükümlerine göre saptamak,

g)      Yüksek Divan Genel Kurulu toplantılarına katılarak üyelere bilgi vermek, soruları cevaplamak, Yüksek Divan Genel Kurulu tarafından alınan karar ve yapılan önerileri görüşerek karara bağlamak,

h)     Disiplin Kurulu tarafından verilen kararları uygulamak,

i)        Disiplin Kurulu tarafından verilen kesin ihraç kararının görüşülmesini temin bakımından, ilgilisinin talebi halinde yapılacak ilk Genel Kurulun gündemini almak,  

j)       Kurul, komite ve komisyonların görevlerini gereği gibi yapabilmeleri için çalışma yerleri ile ihtiyaçlarını sağlamak,

k)     Üyeler arasında birlik ve beraberliğin, kulüp içinde huzur ve düzenin devamını sağlayacak tedbirleri almak,

l)        Mevzuat ve Kulüp tüzüğü gereğince tutulması gerekli defter ve kayıtları tutmak, tutulmasını sağlamak, düzenlemek ve bu defterler ile tüzükte yer alan diğer belgelerin muhafazası için ayrı bir arşiv bürosu tahsis etmek,

m)   Yıl sonu itibariyle kulüp faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine bildirmek.

n)     Yönetmelikleri hazırlayarak Yüksek Divan Genel Kurulu’na sunmak,

  • o)      Mevzuat ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışında Kulüp temsilciliklerinin açılmasını kararlaştırmak ve yetki vermek,

p)     Her yıl Kulübün kuruluşunu kutlama törenlerini düzenlemek,

r)   Mevzuatın ve Kulüp tüzüğünün kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

s)   Kulübün Profesyonel ve Amatör spor politikalarını tayin, tespit etmek ve uygulanması hususunda ilgililere yetki ve talimat vermek,

t)    Gerekli görülen hallerde uzmanlık kurullarını kurmak ve koordinasyonu sağlamak, 

u)   Kullanılamaz hale gelmiş ve satılmasında kulübün yararı olan taşınır malları satmak,

v)   Mevcut gelir kaynaklarının geliştirilmesi veya yeni kaynak yaratılması konularında gerekli araştırma, inceleme ve proje çalışmaları yapmak,

y)   Tüzükte öngörülen usul ve esaslar dahilinde, Kulübün sahibi olduğu veya kullanma hakkına sahip bulunduğu taşınmaz mallar üzerinde yapılacak irtifak hakkı, kira, işleticilik veya ortaklık sözleşmelerini yapmak, 

z)   Karar ve yürütmeden doğan hertürlü temsil yetkisini kullanmak, cari mevzuatın ve tüzüğün kendisine verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu Başkanı ;

 

Görev ve Yetkileri

Madde 29 : Yönetim Kurulu Başkanı ; aynı zamanda Dört Eylül Sivas Belediye Spor Kulübü’nün de Başkanı sıfatıyla Kulübü temsil eder. Başkan, Kulüp üyeleri arasından üç yıl için Genel Kurul tarafından doğrudan doğruya ve gizli oyla seçilir.

Her ne sebeple olursa olsun, Kulüp Başkanlığı’nın boşalması halinde, Kulübü ; yeni başkan seçilip göreve başlayıncaya kadar Başkan Vekili temsil ve idare eder.

a)      Kulübün manevi ve tüzel kişiliğini temsil eder.

b)     Devlet teşkilatı, kurum ve kuruluşlar, spor kulüpleri ve basınla ilişkileri sağlar ve düzenler.

c)      Kulübün kurulları ve kurullarla üyeler arasındaki ilişkileri düzenler, gerekli gördüğü hallerde kurulları toplantıya çağırır ve başkanlık eder. Anlaşmazlıkları çözümler, birlik ve dayanışmanın güçlenmesini sağlar.

d)     Kulübün faaliyet ve çalışmalarını denetler, düzenler ve yönlendirir.

e)Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda Kulübü temsil ve ilzam eder.

f) Mevzuatın ve Kulüp tüzüğünün kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkilerini kullanır.

Kulüp Başkanı’nın bulunmadığı hallerde Başkanın yetkileri, Başkan Vekili tarafından kullanılır. 

Yönetim Kurulu Genel Sekreteri ;

Görev ve Yetkileri

Madde 30 : Yönetim Kurulu Genel Sekreteri, Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında kendi üyeleri arasından seçilir. Genel Sekreterin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir : 

a)      Yönetim Kurulu gündemini hazırlar ve alınan kararları yürütür.

b)     Personel kadrosunu düzenler ve denetler.

c)      Üyeler arasındaki ilişkilerin gelişmesini sağlar.

d)     Her türlü yazışmaları yürütür. Kulübe hitaben yazılan her türlü yazılara karşı 15 gün içinde yanıt vermek zorundadır.

e)      Resmi ve özel kurumlarla, basınla ilişkileri sağlar ve yürütür. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen anlaşmaları uygular.

f)       Başkan ve Başkan vekilinin bulunmadığı hallerde, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda idari işlerde tek başına, mali işlerde Muhasip üye ile birlikte kulübü temsil ve ilzam eder.

g)      Yüksek Divan Genel Kurulu kararını gerektiren konular hakkında, Yönetim Kurulu’nun karar ve önerilerini, Yüksek Divan Genel Kurulu’nun toplanacağı aydan önce Yüksek Divan Genel Kurulu Başkanlık Divanı’na gönderir.

Muhasip Üye ;

Görev ve Yetkileri  

Madde 31 : Muhasip Üye mali işlerden sorumlu olup, görev ve yetkileri şunlardır :  

a)      Kulübün mali işlerini yürütür.

b)     Bütçenin uygulanmasından sorumlu olup, Yönetim Kurulu’nun bütçe dışı sarf kararlarını uygulamaz.

c)      Sarf belgeleri ve ödemelere ait muhasebe fişlerini inceler ve imzalar.

d)     Muhasip üyenin imzası bulunmadan hiçbir ödeme yapılamaz.

e)      Muhasebe personeli Muhasip Üyeye karşı sorumludur. Bu kişilerin atamaları Muhasip Üyenin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu’nca yapılır.

f)       Muhasip Üye yapılacak ödemelerle ilgili listeyi Yönetim Kurulu’na sunar.

g)      Muhasip üye, talepleri halinde muhasebe kayıtlarını Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin incelemelerine sunar.   

 

Amatör Spor Şubelerinden Sorumlu Üye ;

Görev ve Yetkileri  

Madde 32 : Amatör Spor Şubeleri’nden Sorumlu Üyesi’nin görev ve yetkileri şunlardır : 

a)      Amatör Spor Şubelerinin çalışmalarını düzenler, sportif işleri yürütür.

b)     Şubelerin ihtiyaçlarını, idari ve teknik durumlarını Yönetim Kuruluna bildirir, her ayın ilk haftasında çalışmalar hakkında bilgi verir.

c)      Amatör sporcuların Kulübe kabulüne dair Şube Kaptanlarından gelen tekliflerden uygun gördüklerinin evraklarını, lisansı çıkartılmak üzere Yönetim Kurulu Genel Sekreterine verir.

d)     Lisanslı amatör sporcuların listesini ve bu listede olan değişiklikleri Sicil Kurulu’na bildirir.

e)      Amatör Spor Şubelerini yönetecek spor direktörünü, genel kaptanları, şube kaptanlarını, teknik yönetici ve idarecilerini Yönetim Kurulu’na önerir ve atamalarını sağlar.

Görev ve yetkilerin kullanılması şekil ve şartları yönetmelikle belirlenir.  

Sosyal İlişkilerden Sorumlu  Üye 

Madde 33 : Sosyal İlişkilerden Sorumlu Üye ; yönetmelik hükümleri ile Yönetim Kurulu’nun alacağı kararlar doğrultusunda Kulübün sosyal ve sosyal tesis faaliyetlerini yürütür. 

Görev ve yetkilerinin kullanılmasının şekil ve şartları ; sosyal ilişkiler ve sosyal tesisler yönetmeliği ile belirlenir.

Devir Teslim İşleri 

Madde 34 :  Görev süresi sona eren veya görevi bırakan Yönetim Kurulu, görevi devralan Yönetim Kurulu’na Kulübün mal varlığını ve Yönetim Kurulunun tutulmasını sağlamakla yükümlü olduğu defter ve kayıtlarını devir ve teslim eder.

Devir teslim işleri, Yönetim Kurulu seçimini müteakip 7 gün içinde Yüksek Divan Genel Kurulu Başkanlık Divanı huzurunda yapılır.

İşlem bir tutanakla tespit edilir ve ilgililer tarafından imzalanır. Devir teslim işleminin günü, saati ve yeri, Yüksek Divan Genel Kurulu Başkanlığı tarafından tespit edilerek, eski ve yeni Yönetim Kurulu üyelerine yazılı olarak bildirilir. 

Tespit edilen mal varlığı eksiğinden, dönemin Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri müştereken ve müteselsilen sorumludur.

DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM 

DENETİM KURULU

Oluşumu –  Görev ve Yetkileri 

Oluşumu

Madde 35 : Denetim Kurulu ; Mevcut Üyeler arasında hukuk, iktisat, maliye veya işletme dallarından herhangi birisinde yüksek öğrenim yapmış,  veya diğer üyeler arasından Genel Kurul’ca üç yıl için seçilen 3 asıl 3 yedek üyeden oluşur.

Görev ve Yetkileri

Madde 36 : Denetim Kurulu, Kulübün iç denetim organı olup, bu sıfatla ;

a)      Tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdüreceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini; defter, hesap ve kayıtların, mevzuata ve Kulüp tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, tüzükte tespit edilen esas, usul ve bütçeye uygun yapılıp yapılmadığını inceler ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve Genel Kurula sunar.

b)     Denetim sonuçlarını üç ayda bir, bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve Genel Kurulu’na bildirir.

c)      Yıllık denetim raporunu, Yönetim Kurulu’na ve yıllık olağan mali genel kurula sunar. Yıllık denetim raporunda ayrıca, Yönetim Kurulu’nun ibra edilip edilmemesi hususunda açık ve kesin görüşünü Genel Kurula bildirir. 

d)     Gündeminde seçim maddesi bulunan Olağan Genel Kurul’un yapılacağı ayın başına kadar geçen süre içinde, ek denetim raporu hazırlayarak ibra işlemi için Genel Kurula sunar.

e)      Yönetim Kurulu’nun talebi halinde, kulübün iştiraki bulunduğu şirket ve kuruluşlarda denetim yaparak, denetim sonunda hazırlayacağı raporları Yönetim Kurulu’na sunar.

f)       Denetim Kurulu üyelerinin talebi halinde ; her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Kulüp yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, tesis, sosyal tesis ve eklentilerine girme taleplerinin yerine getirilmesi zorunludur. 

Denetim sonucunda suistimalin veya Kulübün mali bünyesini etkileyecek gereksiz harcamaların ve tüzük hükümlerine aykırı borçlanmanın tespiti halinde; Denetim Kurulu, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmakla yükümlüdür.

BEŞİNCİ BÖLÜM 

DİSİPLİN KURULU

Oluşumu –  Çalışma Yöntemi – Görev ve Yetkileri 

Oluşumu

Madde 37 : Disiplin Kurulu, Kulüp üyeliğinde disiplin cezası almamış, bilgi ve deneyim sahibi üyeler arasından, Genel Kurul’ca üç yıl için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

Çalışma Yöntemi

Madde 38 : Disiplin Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer. Başkanın bulunmadığı hallerde toplantıya Başkan Vekili başkanlık eder.  

Üç üye ile toplanır, kararlar en az iki üyenin aynı istikametteki oyu ile alınır. Toplantı sayısı, asıl üyelerle sağlanamadığı takdirde, bu sayı, yedek üyelerle temin edilir. Tahkikatın devamını temin ve aksamaları önlemek için yedek üyeler de toplantılarda hazır bulunurlar. 

Yönetim Kurulu’nun talebi veya Yönetim Kurulu eliyle ulaştırılan veya üyeler tarafından doğrudan doğruya kendisine yapılan yazılı şikayet başvurusu üzerine soruşturmaya başlar.

Gerektiğinde soruşturmanın her safhasında tedbir kararı verebilir.

Başvurunun doğrudan doğruya Disiplin Kurulu’na yapılması halinde, şikayeti içeren dilekçenin bir sureti Yönetim Kurulu’na gönderilir. Yönetim Kurulu, dilerse görüşünü on gün içinde yazılı olarak Disiplin Kurulu’na bildirir.

İlgilileri, varsa tanıkları davet ederek dinler. Gerekli gördüğü belgeleri taraflardan veya Kulübün yetkili organlarından talep ederek inceler. Deliller toplanıp, tahkikat tamamlandıktan sonra kararını verir.

Disiplin Kurulu, kendisine intikal eden olayın aynı zamanda yargıya da intikal etmiş olması halinde, şikayet olunan hakkında tedbir kararı vererek, yargı sürecini beklemek zorundadır. Olay hakkında yargının vereceği karar, Disiplin Kurulu’nca dikkate alınır.

Savunmasını yapmak için çağrıldığı halde gelmeyen veya verilecek kesin süre içinde yazılı savunma da göndermeyen kimse hakkında, başkaca bir işleme gerek görülmeden mevcut delillere göre karar verilir.

Tahkikatın sonuçlanmasından sonra en geç onbeş gün içinde karar verilir ve kararlar gerekçeli olarak yazılır. Kesin veya geçici ihraç hariç, Disiplin Kurulu’nun vermiş olduğu kararlar kesindir. 

Kararlar Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Kararın bir nüshası Yönetim Kurulu tarafından ilgiliye 7 gün içinde tebliğ edilir. Bir nüshası Kulübün ilan tahtasında 15 gün süre ile ilan edilir, bir nüshası ise Sicil Kurulu’na gönderilir.

Görev ve Yetkileri

Madde 39 : Disiplin Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır : 

a)      Yönetim Kurulu’nun müracaatı halinde, Kulübün personel kadrosunda görev alanlarla, Kulüp’te hangi görevde olursa olsun bütün üyeler ve amatör sporcular hakkında disiplin cezası vermek ;

b)     Disiplin Kurulu tarafından çağrıldıkları halde mazeretsiz olarak gelmeyen, bildiğini söylemeyen veya gerçek dışı beyanda bulunanlar veya istenilen bilgi ve belgeleri vermeyenler hakkında re’sen soruşturma açarak, disiplin cezası vermek ;

c)      Geçici ihraç veya ihraç cezalarını gerektiren bir taleple Disiplin Kurulu’na verilen veya sevk edilenler hakkında, tahkikatın her safhasında tedbir kararı almak ve bu kararın uygulanmasını Yönetim Kurulu’ndan talep etmek.

B E Ş İ N C İ    K I S I M 

TESİSLER – SOSYAL TESİSLER

VE KULÜBÜN FAALİYETLERİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Tesisler – Sosyal Tesisler

Tesisler

Madde 40 : Tesisler ; Kulübün amacını ve faaliyetlerini gerçekleştirmek ve Kulübü daha çağdaş yarınlara götürebilmek amacıyla, gelir getirmeye yönelik ticari işletme şeklinde kurulur ve işletilir. Bu tesis ve işletmelerin kurulmasına, istifade edilmesine, işletilmesine veya kiraya verilmesineilişkin usul ve esaslar bir yönetmelikle düzenlenir.

Tesislerden, yönetmelik hükümleri dahilinde; üyeler, sporcular ve bedeli mukabilinde üye olmayanlar da istifade edebilir.

Tesisler, serbest piyasa koşullarına uygun olarak ticari işletme şeklinde işletilir veya kiraya verilebilir. Kiralama ve işletme koşulları, Genel Kurulu’nun görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Tesis faaliyetlerinin yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. 

Sosyal Tesisler

Madde 41 : Sosyal Tesisler ; üyelerin ve sporcuların gereksinimlerini karşılamak, boş zamanlarını değerlendirmek, üyeler ve sporcular arasındaki dayanışmayı sağlamak, birlik ve beraberliği temin maksadıyla kurulur ve düzenlenir.

Sosyal Tesislerin işletme hakkı ve kullanılması, gerektiğinde Kulübün hak ve menfaatleri doğrultusunda, devir ve ciro hakkı verilmeksizin kiraya verilebilir.

Sosyal Tesisler kiralanmış veya işletmesi gelir karşılığında bir başkasına devredilmiş olsa dahi, üyelerin istifade şekline ilişkin usul ve esaslar bir yönetmelikle belirlenir. Sosyal tesis faaliyetlerinin yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

İdare ve işletmenin şekil ve şartları yönetmelikle saptanır.

Sosyal Tesislerde politik toplantılar yapılamaz, tesis salonları siyasi partilerin ve sendikaların hangi nam altında olursa olsun hiçbir toplantısına tahsis edilemez.

Yatırım ve Tesisler 

Madde 42 : Yönetim Kurulu; Kulübün amacına ve menfaatine uygun gördüğü her türlü yatırımları yapar.  Ticari işletme şeklinde kurulan tesisler ile sosyal tesisler, günün ekonomik koşullarına uygun olarak işletmeye açar. Bu yatırım ve tesisler ;

a)      Kulübe ait taşınmazlar üzerinde veya uzun süreli kiralama veya irtifak hakkı tesisi suretiyle Kulüp leyhine tahsis edilmiş arsa veya arazi üzerinde yapılır. Yönetim Kurulu; yapılacak bu yatırımlar için, gerekli tatbikat projeleri ve finansman projesi ile birlikte Genel Kurul’dan onay almadan uygulamaya geçemez.

b)     Tesis yatırımları ; intifa hakkı tesis edilerek veya yap-işlet-devret modeliyle yapılacak ise, bu yatırımlar için gerekli tatbikat projeleri ve finansman projesi ile birlikte Genel Kurul’dan onay alındıktan sonra sözleşmeler Yönetim Kurulu tarafından yapılır.  

Ancak, (a) ve (b) bentlerinde yazılı olan hususlarda borçlanmayı gerektirmeyecek yatırım ve tesisler için Yüksek Divan Genel Kurulu’nun kararı yeterlidir.   

Sosyal Tesis ve Faaliyetlerden Yararlanma 

Madde 43 : Kulübün sosyal tesis ve faaliyetlerinden yararlanan üyeler ile üye olmayan kimselerden, sosyal tesis giderlerine iştirak payı alınır.

Faydalanmanın esas ve şartları yönetmelikle, iştirak paylarının miktarı ve alınma şekli her yıl Yüksek Divan Genel Kurulu’nun görüşü alınarak, Yönetim Kurulu kararı ile saptanır.

A L T I N C I    K I S I M 

DİSİPLİN İŞLERİ VE CEZALAR 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Disiplin Organları – Verilecek Cezalar

Disiplin Organları 

Madde 44:

      Kulübün Disiplin Organları ve verecekleri cezalar şunlardır :

a)      Disiplin Kurulu ; Personel kadrosunda görev alan üyeler dahil, tüm üyeler ile amatör sporcular hakkında cezaları vermeye,

b)     Yönetim Kurulu ; üye olmayıp da Kulübün tesislerinden istifade edenler ile Kulübün personel kadrosunda görev alanlar ve amatör ve profesyonel sporcular hakkında,

c)      Kulüp Başkanı ; sporcular hakkında,

d)     Amatör Spor Şubelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ; amatör sporcular hakkında,

e)      Teknik Yönetici ve Öğreticiler ; sporcular hakkında tüzükte öngörülen cezaları verir.

Disiplin Cezaları

Madde 45 : Kulüp veya üyelerle ilişkili olmak koşuluyla, Türk Ceza Kanunu’nun suç saydığı fiilleri ika edenler ile ; tüzük, yönetmelik ve kulübün organlarınca alınan kararlara ve tespit edilen yöntem ve kurallara kasten uymayanlar veya bunları ihlal edenler veya kendilerine verilmiş olan görevleri yapmayan, savsaklayan veya görevin gerektirdiği dürüstlük kurallarına uymayanlar, basın ve yayın yoluyla kulübün, üyelerin veya başkan ve yöneticilerin veya sporcuların veya spor adamlarının manevi şahsiyetini tahkir edenler, sövenler veya hakaret edenler veya basın-yayın yoluyla veya söz, yazı, bildiri veya beyanat suretiyle kulübü küçük düşürenler veya Kulüp düzenine uymayanlar veya Kulübe sadakat göstermeyenler hakkında, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre bu tüzükte yazılı disiplin cezaları yetkili disiplin organları eliyle uygulanır.

Disiplin cezaları şunlardır ;  

a)      Uyarı : Yazılı olarak üyenin dikkati çekilir ve sicile geçmez.

b)     Kınama : Görev ifasında ve davranışlarında kusurlu hareket ettiğinin kendisine yazılı olarak bildirilmesidir. Sicile geçer.

c)      Antrenman veya yarışmalardan men, ücret ve para cezası : Derneğin onuru ila bağdaşmayacak davranışlarda bulunanlar ile ihtar ve uyarı cezaları ile cezalandırıldıktan sonra aynı cezayı gerektiren kusurlu hareketi tekrarlayan amatör sporcular hakkında verilir. Verilene yazı ile bildirilir. Sicile geçer.

d)     Geçici ihraç : Tüzük ve yönetmelik hükümlerinin ihlali halinde sadece Kulüp üyeleri hakkında verilir. Yazılı olarak bildirilir ve sicile geçer.

e)      İhraç : Tüzükte belirtilen hallerde verilir. Verilene yazılı olarak bildirilir ve sicilden kaydı silinir. Kaydı silinen üyenin sicil numarası başkasına verilemez.

Disiplin Cezalarını Gerektiren Fiiller 

Madde 46 : Disiplin cezalarını gerektiren fiiller şunlardır :

A) Geçici İhracı Gerektiren Fiiller ;

a)      Tüzük ve Yönetmelik hükümleri ile yetkili kurullarca alınan kararlara kasten uyulmaması veya bu kararların yerine getirilmemesi veya savsaklanması veya ihlal edilmesi,

b)     Kulüp organları tarafından istenilen bilgi ve belgeleri tekide rağmen ilgili organlara vermemekte direnilmesi,

c)      Üyeler arasındaki birlik ve dayanışma ile bağdaşmayan hareketlerde bulunulması,

d)     Kendisine verilmiş olan görevin kasten yapılmaması, savsaklanması veya görevin gerektirdiği dürüstlük kurallarına uyulmaması,

e)      Kulüp düzenine uyulmaması veya Kulübe sadakat gösterilmemesi veya basın ve yayın yoluyla veya söz, yazı, bildiri veya beyanat suretiyle Kulübü küçük düşürenler veya üyelerin veya başkan ve yöneticilerin veya görevli sporcu ve spor adamlarının manevi şahsiyetine, kişilik haklarına, şeref ve haysiyetine tecavüz edilmesi, tahkir veya tezyif edilmesi, sövülmesi, hakaret edilmesi,

      hallerinde, üç aydan üç yıla kadar geçici ihraç cezası verilir.

B) İhracı Gerektiren Fiiler ;

a)      Kulüpteki görevini veya üyelik sıfatını kötüye kullanarak, niteliği ne olursa olsun kendisine ve/veya bu yolla başkasına menfaat temin eden veya Kulübe zarar veren,

b)     Her ne suretle olursa olsun, kendisine tevdi olunan kulübe ait para, para hükmündeki evrak, senet veya sair malları kendisinin veya başkasının yararına kullanan, sarf eden, satan, saklayan, 

c)      Kulübe ait evrak, defter ve kayıtları tahrif, tağyir eden veya saklayan veya sahte evrak düzenleyen,

d)     Genel Kurul ve diğer kulüp organlarında yapılan seçimler ve oylamalar ile oyların sayım ve dökümüne hile karıştıranlar ile ; 

e)      Bu maddenin (A) fıkrasının (e) bendinde sayılan fiillerin tekerrürü veya madde tayini sureti ile işlenmesi veya Kulüple ilişkili olmak koşuluyla fiili tecavüz hallerinde üye, Kulüpten ihraç edilir.

Cezanın Sonuçları ve İtiraz 

Madde 47 : İhtar, kınama, antrenman ve yarışmalardan men cezaları ile para cezası alanların, bu cezaların sonuçlarına karşı itiraz hakları yoktur.

Geçici ihraç cezası alan üye ; kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yazılı olarak Yönetim Kurulu’na başvurmak suretiyle, Disiplin Kurulu tarafından verilen kararın kaldırılmasını Genel Kurul’dan talep edebilir. 

Geçici ihraç cezası alan üye, ceza müddetince üyelik haklarını kullanamaz, Kulübün tesis ve faaliyetlerinden istifade edemez, ceza süresi üyelik süresinden sayılmaz, görevde iseler görevleri kendiliğinden sona erer.

İtiraz cezanın uygulanmasını durdurmaz. Kesinleşmemiş olsa dahi, geçici veya kesin ihraç cezası alanların, haklarında daha önce tedbir kararı verilmiş ise Kulüple ilgili hertürlü ilişkisi derhal kesilir. Görevli iseler, görevlerinden istifa etmiş sayılırlar. 

Kulüpten ihraç edilen üye ; ihraç kararının kendisine tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde, Yönetim Kurulu’na başvurarak, genel kuruldan ihraç kararının bir kere daha Disiplin Kurulu’nca görüşülmesini talep edebilir. Genel Kurul, ihraca ilişkin kararın bir kere daha görüşülmesi için dosyayı Disiplin Kurulu’na iade kararı alabilir veya talebi reddedebilir. Talebin reddi halinde, Disiplin Kurulu tarafından verilen ihraç kararı kesinleşir.

Dosyanın Disiplin Kurulu’na iadesi halinde; Disiplin Kurulu verdiği kararında ısrar eder ise, dosya aynı usulle tekrar Genel Kurul’a gelir. Genel Kurul’un vereceği ikinci karar kesindir. 

Disiplin Kurulu’nca amatör sporcular hakkında verilmiş olan disiplin cezalarının uygulanması, Yönetim Kurulu tarafından ertelenebilir. Disiplin cezası, sporcunun siciline işlenir. Sporcu, Kulüp üyesi olmak istediğinde ceza dikkate alınır. Uygulanamamış ise bu ceza, üyeliğe kabul halinde uygulanır.

Şikayet Hakkının Düşmesi 

Madde 48 : Kulüpten ihracı veya geçici ihracı gerektiren fiile ve faaline itila tarihinden itibaren 6 ay içinde şikayet veya talep suretiyle Disiplin Kurulu’na sevk edilmeyen kimse hakkında disiplin kovuşturması yapılmaz. Diğer fiiller için şikayet süresi 3 ay olup,

Tedbir Kararı

Madde 49 : Disiplin Kurulu ; kovuşturma ve soruşturmanın her safhasında, tedbir kararı verebilir ve uygulanması için Yönetim Kurulu’na bildirir. Haklarında tedbir kararı verilmiş olanlar, savunma hakkı hariç, tedbirleri devam ettiği sürece, üyelik haklarını kullanamazlar ve Kulübün hiçbir birimine giremezler. Görevde iseler, tahkikatın selameti bakımından, bir karar verilinceye kadar görevlerinden izinli sayılırlar.

 

Y E D İ N C İ    K I S I M 

MALİ HÜKÜMLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Bütçe – Kulübün Gelir Kaynakları

Bütçe 

Madde 50 : Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak, Genel Kurul’ca, aynen veya değiştirilerek kabul edilen bütçe 1 Ocak – 31 Aralık itibariyle bir yıllıktır. Ancak, 1 Ocak tarihinden Genel Kurul tarihine kadar geçecek süre içinde, bir yıl önceki bütçede belirlenen tutarlarla sınırlı olarak yapılacak harcamalar, bütçeye uygun addedilir.  

Bütçenin fasıl ve maddeleri arasında aktarma mümkündür. Ancak, maddeler arasında aktarma Yönetim Kurulu, fasıllar arasında aktarma Genel Kurulu kararı ile yapılır.

Yönetim Kurulu’nun, profesyonel futbol faaliyeti ile ilgili hesapları ve genel faaliyetlerinin ibrası, Genel Kurul’da ayrı ayrı oya sunulur.

Yönetim Kurulu bütçe dışı harcama yapamaz. Bütçe dışı harcama ancak, Genel Kurul’ca kabul edilecek ek bütçe ile yapılabilir.

Yönetim Kurulu bütçenin %10’u kadar borçlanabilir. Ancak, ek bütçe ile kabul edilecek borçlanmalar ile Sporcu transferleri nedeniyle yapılacak borçlanmalarda ise; transfer borçlanma bedeli, yapılan sözleşme süresine bölünerek bulunacak miktar, %10’nun hesabında dikkate alınır.

“Bütçe dışı harcama yapılamaz” hükmüne aykırı hareket eden Yönetim Kurulu, yaptıkları bütçe dışı harcamanın tamamından müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Bütçe dışında borçlanmayı gerektiren yatırımlar söz konusu olduğunda ; Yönetim Kurulu bu borçlanma için Genel Kurul’dan yetki almak zorundadır. Genel Kurul tarafından yetki verilmeden hiçbir şekilde borçlandırıcı bir işlem ve akit yapılamaz, yapıldığı takdirde Kulübü ilzam etmez.

Tesis yatırımları için Genel Kurul’dan yetki alınarak sağlanacak finansman, ancak o projenin yatırımında kullanılacaktır. Buna aykırı uygulamadan, Yönetim Kurulu müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Kulübe ait taşınmaz mallar, Genel Kurul kararı olmadan satılamaz, ipotek edilemez ve mülkiyetin gayri ayni haklarına konu teşkil edilemez. 

Borçlanmalara ait Yönetim Kurulu kararları hakkında mevzuat hükümleri uygulanır.

Kulübe tahakkuk ettirilmiş Vergi, Resim, Harç, SSK primleri gibi yasal ödemeler, varsa gecikme ve temerrüt faizleriyle birlikte vadesinde ödenir.

Kulübün Gelir Kaynakları ile ;

Gelir ve Giderlerde Usul 

Madde 51 : Kulüp gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Kulüp gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde, banka tarafından düzenlenecek dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Bu belgelerin saklama süresi beş yıldır.

Kulüp gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgesinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile Kulüp gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar bir yönetmelikle düzenlenir.

Kulübün Gelir Kaynakları,

a)   Giriş ücreti ve aidatlar,

b)   Kulüpçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango balo, eğlence, temsil, konser, konferans, gezi gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

c)   Spor faaliyetleri ve yarışmalardan, bunların Radyo ve Televizyonda yayınlanmasından, Spor Toto, Spor Loto, İddaa ve benzeri şans oyunları paylarından elde edilen gelirler,

d)   Kulübün tanıtımına yönelik hediyelik eşya satışından elde edilen gelirler,

e)   Kulübün malvarlığından elde edilen gelirler,

f)   Tesis işletmelerinden elde edilen gelirler,

g)   Reklam gelirleri,

h)   Spor tesislerinden elde edilen gelirler,

i)    İsim hakkından, iştiraki bulunduğu şirketlerden veya vakıflardan elde ettiği gelirler,

j)    Sosyal tesis ve diğer tesis faaliyetlerinden elde edilen gelirler,

k)   Kiralar ve işletmecilerden sağlanan gelirler,

l)    Kulübün ortağı olduğu şirketlerden elde edilecek temettüler ile bu şirketlere ait hisselerin halka arz yoluyla Borsada yapılacak satışlarından elde edilecek gelirler,

m)  Yurtiçinden kabul edilecek bağış ve yardımlar ile mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak koşuluyla, yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlarca banka aracılığı ile yapılacak ayni ve nakti yardımlar.

n)   Sponsorlardan elde edilecek ayni ve nakdi gelirler.

Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine göre toplanacak bağış ve yardımlar ile gelirlerin toplanması hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Defter ve Kayıtlar

Madde 52:

Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Madde 55
Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.
2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Kullanılmayan Eşyanın Satılması 

Madde 53 : İhtiyaç fazlası ve kullanılamaz hale gelmiş veya satılmasında kulübün menfaati olan taşınır mallar, Yönetim Kurulu kararı ile satılır ve Kulübe gelir kaydedilir. 

S E K İ Z İ N C İ    K I S I M

ÇEŞİTLİ  HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM 

Uluslararası Faaliyet – Anlaşmalar –

Tüzüğün Değiştirilmesi – Kulübün Feshi

Uluslararası Faaliyet

Madde 54 : Kulüp, tüzükte gösterilen amacını gerçekleştirmeye veya katkıda bulunmaya yönelik, uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir. Mevzuat hükümleri dahilinde ve Genel Kurul’dan yetki alınmak koşulu ve Yönetim Kurulu Kararı ile yurtdışında temsilcilik veya şube açabilir, dernek veya üst kuruluş kurabilir, kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilir.

Anlaşmalar 

Madde 55 : İşbu Tüzükten doğan veya yetkili organlarca verilen yetkiye dayanılarak yapılan tüm sözleşme ve anlaşmalar ile taahhüt ve borçlanmaların hüküm ifade edebilmesi ancak, imza tarihinden itibaren otuz gün içinde Yönetim Kurulu’nun onayına bağlıdır. Bu husus, işlemlerle ilgili belgelerde açıkça belirtilir.

Yönetim Kurulu kararından geçmeyen veya yetki alınmadan akdedilen sözleşme ve anlaşmalar Dört Eylül Sivas Belediye Spor Kulübü  tüzel kişiliğini bağlamaz.

Tüzüğün Değiştirilmesi

Madde 56 : Tüzük değişikliği, Yönetim Kurulu’nun veya Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin onda biri tarafından istenilebilir.

Tüzükte yapılması istenilen değişiklik, üyelere yapılacak çağrıda açıkça gösterilir.

Tüzük değişikliğinin görüşüleceği Genel Kurul, toplantıya katılma hakkına sahip olan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla toplanır.

İlk toplantıda yeter sayısı sağlanmadığı takdirde; ikinci toplantıya, katılma hakkına sahip olan üyelerin en az onda birinin katılması şarttır.

Bu toplantıda değişiklikler, toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğunun olumlu oyu ile kabul edilir. Tüzükte yapılacak değişiklik Mülki İdare Amirliği’ne bildirilir. 

Derneğin İç Denetimi

Madde 57-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri        

Madde: 58

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Kulübün Feshi

Madde: 59

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Madde: 60

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde DÖRT EYLÜL SİVAS BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ”” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Yürürlük

Madde 61 : İşbu Tüzük, Genel Kurul’un kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer.